Om oss

KONTURVERKTYG startades i mitten på 60-talet med tillverkning av prototyper, verktygsdetaljer och mindre serietillverkning för verkstadsindustrin.

I slutet på 80-talet gick Konturverktyg samman med Hydraulteknik och bildade nuvarande KONTURVERKTYG AB.

Vår verksamhet

Legotillverkning av prototyper, verktygsdetaljer och serietillverkning för verkstadsindustrin, CAD-modelering samt mätuppdrag.

Konkurrensfördelar

ISO 9001:2015 och 14001:2015, certifierade sedan 2014.

Den mindre verkstadens fördelar med snabba genomloppstider tack vare kvalificerad och mångsidig personal med kompetens för både CNC-styrda och manuella maskiner.

Vi har en modern maskinpark som ständigt förnyas och arbetar med de senaste versionerna av CAD/CAM-tekniken.

Vår medverkan omfattar allt från prototypsstadiet till produktionsstart och tillverkning.  

Kundkategorier

Vi riktar oss till stora och mindre företag med behov av precisionstillverkning i olika material och vår breda kundkrets innebär en stor variation på våra uppdrag.

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy


Konturverktyg AB och var och en av våra medarbetare skall leverera felfria produkter i rätt tid och på ett sådant sätt att de uppfyller den kvalitet som kunden förväntar sig. I begreppet ”produkter” innefattas både varor, tillverkade i metall eller plast, och tjänster. I tjänster ingår alla delar av vår verksamhet som direkt eller indirekt bidrar till att skapa nöjda kunder.
Rätt kvalitet på slutprodukten skall säkerställas genom felfrihet i varje operation.
Kvaliteten skall mätas och det skall finnas klara mål, planer och aktiviteter som syftar till att uppnå avsedd kvalitet.
Ständiga förbättringar skall alltid ingå i alla aktiviteter, i syfte att tillfredsställa våra kunder och utveckla verksamheten.

Miljöpolicy

Konturverktyg skall följa tillämpliga lagar, förordningar och andra bindande krav genom att göra ständiga förbättringar i verksamheten och förebyggande åtgärder för att minimera negativa miljöeffekter från tillverkning av produkter så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
Konturverktygs anställda skall informeras och ges erforderlig utbildning i miljöfrågor.
Konturverktyg skall visa öppenhet och samarbeta med kunder, myndigheter och andra externa intressenter i miljöfrågor.
Energiförbrukning och restprodukter (avfall) skall minimeras genom att bedriva ett aktivt arbete med uppsatta miljömål, handlingsplaner samt uppföljning av dessa.

Dessa inkorporeras i verksamhetsprocesserna och följs upp på veckomöten, ledningsgruppsmöten och internrevisioner. På så sätt uppmärksammas och åtgärdas eventuella miljöproblem och förbättringar införs och förankras i verksamhetssystemen och hos medarbetarna. För att se till att beslutade åtgärder genomförs upprättas en handlingsplan. 

Hantering av personuppgifter

Konturverktyg skall följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen från EU, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft . Den handlar kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter. När den träder i kraft ersätter den Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers nuvarande nationella bestämmelser. I Sveriges fall handlar det om PUL, Personuppgiftslagen.

GDPR ställer också nya krav på alla företag, myndigheter och organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter. Enkelt uttryckt kan sägas att GDPR konkretiserar regelverket kring skyddet av personlig data, och förtydligar ansvaret kring uppgifter som hanteras och lagras. Det är viktigt att du som lagrar, eller på annat sätt behandlar, personuppgifter sätter dig in i grunderna kring GDPR.